දැනට වැඩ කරන් ඉන්න ඒවා තමා මේ පිට්වෙ තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන් නොටිස් කරයි මේවා හරියටම අන්ගසම්ප්ර්න නැහැ කියලා. එත් මගෙ ලොකුම උත්සහය දුන්න මේවා වෙන්වෙන්.

Again, may not be perfect.. but here goes^^